Wat is koude lasertherapie?

Low-level of koude lasertherapie is de toepassing van rood en nabij-infrarood licht over verwondingen of wonden om de genezing van zacht weefsel te verbeteren en zowel acute als chronische pijn te verlichten. Low-level-therapie maakt gebruik van koude (subthermische) laserlichtenergie om biostimulerende lichtenergie naar de lichaamscellen te sturen zonder deze op enigerlei wijze te beschadigen of te beschadigen. De therapie is nauwkeurig en accuraat en biedt een veilige en effectieve behandeling voor een breed scala aan aandoeningen. Het energiebereik van laserlicht op laag niveau ligt tussen 1 en 500 mW (milliwatt). Het wordt ook wel laser op laag niveau, zachte laser of laser met lage intensiteit genoemd.

Hoe werkt koude lasertherapie?

"Koude lasertherapie" is het gebruik van 650 nm of 810 nm laserfoton-energie met lage intensiteit om pijn te verlichten en het genezings-/verjongingsproces van het lichaam te verbeteren. De fotonen van het laserlicht kunnen de lichaamscellen prikkelen en ze van energie voorzien. De drie belangrijkste reacties zijn: vermindering van ontstekingen, celregeneratie en een verhoogde bloedstroom.

Wat zijn de voordelen van koude lasertherapie?

Verlicht acute en chronische pijn, Vermindert ontstekingen, Helpt bij het genereren van nieuwe en gezonde cellen en weefsel, Verhoogde microcirculatie, Verhoogd weefsel- en botherstel, Verhoogde lymfatische respons

Lasertherapie op laag niveau vereist geen constante, voortdurende behandelingen, zoals vaak vereist is bij traditionele chiropractische of fysiotherapeutische behandelingen. Veel acute en chronische aandoeningen kunnen worden verbeterd of geëlimineerd met lasergebruik.

Wat zijn contra-indicaties voor koude lasertherapie?

Bij zwangerschap, kanker en hemorragische ziekten is het gebruik van het koude lasertherapieapparaat verboden.

Wat zijn de risico's of bijwerkingen van koude lasertherapie?

Het is geen invasieve, pijnloze, geen bijwerking, pure fysiotherapie.

Wat zijn indicaties voor koude lasertherapie?

Artrose:
scapulohumerale periartritis, tenosynovitis, lumbale hernia, tenniselleboog, cervicale spondylose, reumatische gewrichtsziekte, jicht femurkopnecrose, kniepijn, genezingspijn, chronische gewrichtskneuzing, hielspoor, osteoartritis, acute lumbago.


Neurologische ziekte:
Prosopalgie, ischialgie, perifere polyneuritis, intercostale neuralgie, femorale neurose

Ontstekingsziekte:
chronische faryngitis, paradentitis, gingivitis, cholecystitis, acute chronische belasting, verstuiking, blauwe plekken, ontstekingen, neurodermitis

Vaatziekte:
flebitis, vasculitis, spataderen, de onderste ledematen zijn acute en chronische zweren

Sportblessures: spierscheuren, pees- en ligamentproblemen, overbelastingsblessures, postoperatieve revalidatie, knie-/enkel- en voetpijn, schouderproblemen, voetaandoeningen.

Hoe lang duurt een lasertherapiesessie voor mensen?

Een lasertherapiesessie duurt doorgaans enkele minuten tot ongeveer 15-30 minuten, afhankelijk van de specifieke aandoening die wordt behandeld en het lasertype dat wordt gebruikt. Als u Domer Laser hoge intensiteit klasse 4 laser 980nm 60W gebruikt, slechts 5-10 minuten per laserbehandeling. Als u de Domer Laser klasse 3B Handheld Laser met lage intensiteit gebruikt, moet u per laserbehandeling 10-30 minuten nodig hebben.

Hoeveel lasertherapiesessies heb ik nodig?

Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de specifieke aandoening die wordt behandeld, de ernst ervan en de individuele reactie op de behandeling. Terwijl sommige mensen al na een paar sessies verlichting kunnen ervaren, hebben anderen mogelijk meerdere sessies gedurende meerdere weken nodig. Normaal gesproken zullen de cliënten zich bij acute pijn beter voelen na 3-7 laserbehandelingen op basis van klasse 3B-laserbehandeling. voor chronische pijn zul je 5-14 laserbehandelingen ondergaan om de betere resultaten te krijgen. Terwijl als u de Domer Laser klasse 4 laser 980nm 60W gebruikt, u de resultaten sneller kunt krijgen; slechts 1-3 laserbehandelingen, u zult zich beter voelen.

Can laser therapy be used for pain relief?

Yes, laser therapy is commonly used as an effective modality for pain relief in various acute and chronic pain conditions. By targeting inflamed or injured tissues, laser therapy helps to reduce pain perception, improve tissue healing, and restore normal function, thus providing significant relief for patients suffering from musculoskeletal, neuropathic, or inflammatory pain syndromes.

Is laser therapy effective for arthritis?

Yes, laser therapy has been shown to be beneficial for managing the pain and inflammation associated with arthritis, including osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and other arthritic conditions. By reducing inflammation, promoting tissue repair, and modulating pain signaling pathways, laser therapy can help improve joint mobility, reduce stiffness, and enhance overall quality of life for arthritis sufferers.

Can laser therapy help with wound healing?

Laser therapy can significantly aid in wound healing by accelerating the body's natural repair processes. By promoting cellular proliferation, collagen synthesis, and angiogenesis (the formation of new blood vessels), laser therapy enhances tissue regeneration, reduces healing time, and minimizes scar formation. It is particularly effective for chronic wounds, diabetic ulcers, pressure sores, and surgical incisions.

Is laser therapy FDA-approved?

Yes, laser therapy devices used for medical purposes are regulated by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). Domer laser therapy devices have received FDA clearance and approval for specific medical indications, ensuring the safety and efficacy when used as intended by healthcare professionals.

Can laser therapy be used for hair loss?

Yes, laser therapy can be beneficial for treating hair loss conditions such as androgenetic alopecia (pattern baldness) and alopecia areata (spot baldness). Low-level laser therapy (LLLT) stimulates hair follicles, increases blood flow to the scalp, and promotes cellular metabolism, leading to improved hair growth, increased hair thickness, and reduced hair shedding over time. But you should choose the right laser for hair loss.

Is laser therapy suitable for treating sports injuries?

Yes, laser therapy is widely used in sports medicine for the management of acute and chronic sports-related injuries, such as strains, sprains, tendonitis, ligament injuries, and muscle tears. By promoting tissue repair, reducing inflammation, and relieving pain, laser therapy helps athletes recover faster, regain mobility, and return to sports activities more quickly.

What is the difference between cold laser therapy and hot laser therapy?

Cold laser therapy, also known as low-level laser therapy (LLLT), or hot laser therapy uses low-power lasers to stimulate cellular processes without generating significant heat. They are just thee different name, but the same treatment principles.

How does laser therapy compare to other pain relief treatments?

Laser therapy offers several advantages over traditional pain relief treatments, such as medications, injections, and surgery. It is non-invasive, drug-free, and typically associated with minimal side effects. Unlike medications, which may have systemic effects and potential adverse reactions, laser therapy targets specific tissues, providing localized pain relief and promoting tissue healing. Additionally, laser therapy can be used as a complementary or adjunctive treatment alongside other modalities to enhance pain management and accelerate recovery.

Does laser therapy help with nerve pain?

Yes, laser therapy can provide relief for nerve pain (neuropathy) by modulating pain signaling pathways, reducing inflammation, and promoting nerve regeneration. Laser therapy stimulates cellular repair processes within damaged nerves, improves blood flow to nerve tissues, and enhances the production of neurotrophic factors, which support nerve health and function. This can help alleviate symptoms such as pain, numbness, tingling, and weakness associated with neuropathic conditions.

Is laser therapy effective for treating TMJ disorders?

Yes, laser therapy can be beneficial for treating temporomandibular joint (TMJ) disorders by reducing pain, inflammation, and muscle tension in the jaw area. Laser therapy helps relax tight muscles, promote tissue healing, and improve joint mobility, leading to reduced TMJ-related symptoms such as jaw pain, clicking or popping noises, headaches, and difficulty chewing or opening the mouth.

How much does laser therapy cost?

The cost of laser therapy varies depending on factors such as the location, the type of laser used, the size and number of treatment areas, and the provider's expertise. In general, laser therapy sessions may range from $50 to $300 or more per session, with multiple sessions often recommended for optimal results. Some clinics may offer package deals or discounts for multiple treatments, and insurance coverage may be available for certain medical indications.

Is laser therapy covered by insurance?

Coverage for laser therapy depends on the specific medical indication and the patient's insurance plan. While some insurance plans may cover laser therapy for certain conditions, such as wound healing, pain management, or dermatological conditions, coverage may vary widely. Patients are advised to check with their insurance provider to determine coverage eligibility, preauthorization requirements, and any out-of-pocket costs associated with laser therapy treatments.

Can laser therapy be used for veterinary care?

Yes, laser therapy is widely used in veterinary medicine for the treatment of various medical and musculoskeletal conditions in animals. Veterinary laser therapy can help alleviate pain, promote tissue healing, reduce inflammation, and improve mobility in pets and livestock. It is commonly used for conditions such as arthritis, soft tissue injuries, post-operative recovery, wound healing, and dermatological conditions. Veterinary laser therapy is administered by trained veterinary professionals and is well-tolerated by animals.

Is laser therapy effective for carpal tunnel syndrome?

Yes, laser therapy can provide relief for symptoms of carpal tunnel syndrome (CTS) by reducing inflammation, relieving pain, and promoting tissue repair in the wrist and hand. Laser therapy helps decrease swelling and pressure on the median nerve, improves nerve function, and enhances blood flow to the affected area, leading to reduced pain, numbness, tingling, and improved hand function and grip strength.

How does laser therapy compare to acupuncture?

Laser therapy and acupuncture are both alternative therapies that aim to alleviate pain and promote healing, but they work through different mechanisms. Acupuncture involves the insertion of thin needles into specific acupuncture points on the body to restore the flow of Qi (vital energy) and rebalance the body's energy meridians. In contrast, laser therapy uses focused light energy to stimulate cellular processes and promote tissue repair, reducing inflammation and pain perception. Both modalities have been shown to be effective for pain management and may be used alone or in combination for synergistic effects.

Is laser therapy suitable for treating plantar fasciitis?

Yes, laser therapy can be an effective treatment option for plantar fasciitis, a common cause of heel pain characterized by inflammation and microtears in the plantar fascia ligament. Laser therapy helps reduce inflammation, promote tissue repair, and alleviate pain in the plantar fascia and surrounding tissues. By stimulating cellular regeneration and improving blood flow to the affected area, laser therapy can help accelerate healing, improve mobility, and reduce symptoms such as heel pain and stiffness associated with plantar fasciitis. Domer Laser will supply you the professional laser therapy protocols for plantar fasciitis.

Can laser therapy be used for treating sinusitis?

Laser therapy may be used as part of a comprehensive treatment plan for sinusitis, a condition characterized by inflammation and congestion of the sinus passages. Laser therapy can help reduce inflammation, improve nasal drainage, and alleviate symptoms such as nasal congestion, facial pain, and sinus pressure. By targeting inflamed tissues and promoting tissue healing, laser therapy can provide relief for acute and chronic sinusitis, particularly when combined with other treatments such as nasal irrigation, medications, and lifestyle modifications.

Does laser therapy help with fibromyalgia pain?

Yes, laser therapy can provide relief for symptoms of fibromyalgia, a chronic pain disorder characterized by widespread musculoskeletal pain, fatigue, and tender points. Laser therapy helps reduce pain perception, improve muscle function, and enhance overall well-being in fibromyalgia patients. By stimulating cellular repair processes, reducing inflammation, and promoting relaxation of muscle tension, laser therapy can help alleviate fibromyalgia symptoms and improve quality of life for affected individuals.